Mandala Đức Phật Dược Sư

Vào lúc 11:00 sáng ngày thứ tư 3 tháng 8, 2016, một phái đoàn Chư Tăng Tây Tạng, thuộc Tu viện Gaden Shartse Phukhang, Ấn Độ, đã tạo dựng Mandala Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Bảo Quang, tọa lạc tại số 713 N Newhope Street, Santa Ana, California. Đây là một nhân duyên lành lớn, được gởi đến tất cả pháp giới chúng sanh, cùng cộng đồng Phật tử Việt Nam, và cũng là sự tiếp nối Lễ Quán Đảnh Đức Phật Dược Sư do His Holiness Đức Dalai Lama đã ban cho Phật tử Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua. Nhân duyên lành lớn này được thành hình cũng nhờ hội đủ nhiều yếu tố thiện duyên khác, đó là, nhờ vào tâm từ bi lân mẫn của Hoà Thượng Viện Chủ cùng Chư Tăng chùa Bảo Quang hoan hỉ cho phép, cùng là, nhờ vào tâm hoá độ chúng sanh của phái đoàn hoằng pháp Chư Tăng Tây Tạng, và cũng nhờ vào sự phát tâm hộ trì Tam Bảo của nhiều quý thiện nam tín nữ Phật tử trong vùng và các thành phố lân cận.

Phái đoàn hoằng pháp Tu Viện Gaden Shartse Phukhang cúng dường Mandala Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Mandala Đức Phật Dược Sư Medicine Buddha mang từ bi lực của Chư Phật mười phương gia hộ, để chữa bệnh, và mang sự an lạc đến tất cả pháp giới chúng sanh. Chúng sanh thành tâm cầu nguyện, sẽ được lợi lạc, là được sự nối kết từ tâm chân thành của người cầu nguyện đó, đến năng gia trì chữa bệnh của mười phương Chư Phật. Năng lực gia trì của mười phương Chư Phật thật là không thể nghĩ bàn.

Xuyên qua 5 ngày, từ thứ Tư 3 tháng 8, 2016, đến Chủ Nhật 7 tháng 8, 2016, phái đoàn 6 vị Chư Tăng Tây Tạng Tu Viện Gaden Shartse Phukhang đã kiến tạo Mandala, và ban 4 buổi lễ, cùng một thời thuyết pháp, cho Phật tử Việt Nam và Phật tử người Mỹ. Quý Phật tử người Mỹ, từ Trung Tâm Phật giáo Tây Tạng Gaden Shartse Thubten Dargye Ling, thành phố Long Beach, đến nghe pháp, đảnh lễ Tam Bảo và cầu nguyện Medicine Buddha Phật Dược Sư.

Đại Sư Trưởng của phái đoàn, là Geshe Lobsang Khamchuck Rinpoche, vị Đại Sư được công nhận là một vị Tulku tái sanh, đã ban 4 lễ, cùng quý Chư Tăng trong phái đoàn, đó là các buổi lễ:

1. Lễ cầu nguyện xin Chư Phật và Chư Bồ Tát cho phép cúng dường và tạo dựng Mandala Phật Dược Sư,

2. Lễ Cúng Dường Nước Cam Lồ và cầu nguyện Đức Phật Dược Sư,

3. Lễ Khởi Phát sự gia hộ Trường Thọ của Đức Bồ Tát White Tara, và

4. Lễ Giải Huyền Mandala Phật Dược Sư.

Trước và sau các buổi lễ, đều có thời giảng pháp của các Đại Sư, giải thích lý do buổi lễ, và có khi dạy phương pháp hành trì, hay cầu nguyện, giúp Phật tử tiếp tục tu tập tại gia.

Đại Sư Geshe Lama Phuntshok, vị Đại Sư nói lưu loát tiếng Mỹ, đã ban một thời thuyết pháp về sự hành trì cầu nguyện Đức Phật Dược Sư.

Đại Sư thứ ba trong phái đoàn là Geshe Karma Yeshi, Đại Sư này chữa bệnh mỗi ngày cho quý Phật tử cần xin chữa lành các căn bệnh riêng của từng cá nhân.

Ba vị Thầy kế tiếp là, Thầy Lobsang Tsundu, Thầy Lobsang Jigdal, và Thầy Konchok Jampa, các quý Thầy chuyên về xướng tụng, cử hành nghi lễ, và kiến tạo Mandala. Và một vị nam cư sĩ người Mỹ, đã từng là vị tăng sĩ của Tu Viện trên 20 năm, ông Lobsang Wangchuck, điều động và hỗ trợ mọi việc cho phái đoàn hoằng pháp.

Lý do hoằng pháp là, sự chia xẻ văn hoá tu học của các tu sĩ, sự tự thực hành khả năng tu tập an lạc, và nhất là sự phát triển lòng đại bi đối với pháp giới chúng sanh. Tịnh tài được cúng dường trong chuyến hoằng pháp, được dùng cho chi phí nuôi dưỡng tăng sinh tu học, chi phí thuốc men bệnh hoạn, cùng sửa chữa phòng ốc hư dột trong tu viện, và trả tiền lương các giáo sư mượn từ ngoài vào dạy học các tăng sinh. Hiện nay Tu Viện Gaden Shartse có khoảng 1600 tăng sinh, tuổi từ khoảng 10 đến 25, đang tu tập tại tu viện, và hằng ngày, có thêm tăng sinh mới xin được gia nhập tu viện.

Các bài pháp được giảng dạy trong các buổi lễ cầu nguyện Mandala Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Xuyên qua 4 buổi lễ và một thời thuyết pháp kể trên, có rất nhiều bài pháp được quý Đại Sư Geshe giảng cho Phật tử nghe, và nhiều lời ân cần khuyến tấn Phật tử tu tập hành trì.

(Đại Sư được gọi là Geshe, là vị Tăng đã đậu bằng Cao Cấp Phật học, là bằng Geshe Doctorate Degree, thường là phải tu học liên tục tối thiểu từ 20 đến 25 năm, mới được phép dự thi, chưa nói là đậu, và vô cùng khó khăn vì cuộc thi có vị chánh chủ khảo là His Holiness Đức Dalai Lama).

Bài pháp căn bản đầu tiên là thái độ nghe pháp đúng đắn của người tu tập hành trì. Nghe pháp như thế nào là đúng? Nghe pháp đúng là, đừng nghe pháp như cái bình dơ bẩn, vì pháp sẽ bị ô nhiễm; đừng nghe pháp như cái bình úp ngược, vì pháp không vào được; và sau cùng, đừng nghe pháp như cái bình dò rỉ, vì pháp không ở lại được. Nghe pháp như các loại bình vừa kể ra, thật sự không có một chút lợi lạc nào cho người nghe pháp. Nghe pháp đúng là, hãy nghe pháp, với tâm thuần tịnh để lắng nghe kỹ, như là bình sạch; hãy lắng nghe trọn, như bình không úp ngược; và hãy giữ pháp trong tâm, như là bình không dò rỉ. Người tu tập hành trì đúng pháp, có thể an toàn như người lái xe có bằng lái, ít nguy hiểm hơn người lái xe không có bằng lái.

Bài pháp Tam Quy Y, hay là Tam Tự Quy Y, cũng được giảng dạy cho quý Phật tử. Quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tăng Bảo, là điều mà người Phật tử thường nên hành trì, để giữ vững tâm Bồ Đề Vô Thượng, tự làm lợi lạc cho mình và cho chúng sanh.

Bài pháp được các vị Đại Sư thường xuyên nhắc nhở là, động cơ phát nguyện cầu giác ngộ giải thoát, hay còn gọi là Đại Nguyện, của người Phật tử tu tập hành trì. Người tu tập Phật pháp, đừng chỉ nên giới hạn cầu giác ngộ giải thoát cho riêng tự thân mình, hay chỉ cho gia đình mình mà thôi, gọi là nguyện nhỏ, mà nên phát tâm Vô Thượng, cầu giác ngộ giải thoát cho cả pháp giới chúng sanh. Hãy nên lập Đại Nguyện của một vị Bồ Tát, nguyện xin mang an lạc hạnh phúc đến tất cả chúng sanh. Hãy trưởng dưỡng và phát triển tự Tâm Bồ Đề của chính mình, và cầu nguyện giải thoát chúng sanh khỏi mọi sự khổ. Tại sao? Tại vì, bản tánh của chính mình và của chúng sanh không sai khác, đó là, luôn mong được an vui hạnh phúc, và mong tránh các sự sầu đau buồn khổ. Hãy nên hành Bồ Tát Hạnh, nghĩa là tu tập theo con đường của Bồ Tát, nguyện làm các việc làm của Bồ Tát, để vun trồng và nuôi dưỡng hạt giống Bồ Đề trong ta.

Bài nguyện Thập Hạnh Phổ Hiền, cũng được các Đại Sư giảng dạy, vì đây là bài nguyện của vị Bồ Tát đang tu tập, và làm các việc của các Bồ Tát. Nhất giả, lễ kính Chư Phật. Nhị giả, xưng tán Như Lai. Tam giả, quảng tu cúng dường. Tứ giả, sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả, tuỳ hỉ công đức. Lục giả, thỉnh chuyển pháp luân. Thất giả, thỉnh Phật trụ thế. Bát giả, thường tuỳ Phật học. Cửu giả, hằng thuận chúng sanh. Thập giả, phổ giai hồi hướng. Trong sự tu tập hằng ngày, chúng ta nên thường sám hối các nghiệp chướng từ đời này và nhiều đời trước, để được thanh tịnh hoá thân tâm. Chỉ khi đó, ta có cơ hội phát triển, và nhận được năng lượng từ bi hộ trì của Chư Phật và Chư Bồ Tát trong mười phương. Cũng trong sự tu tập hành trì, chúng ta nên thường hồi hướng và cúng dường công đức tích tụ, đến pháp giới chúng sanh.

Các Đại Sư cũng nhắc nhở trong sự tu tập chúng ta phải nên thường quán chiếu tâm, đừng để tâm đi lang thang, nên thường mang tâm về một chỗ với thân. Trong pháp tu tập Mật tông Tây Tạng, vị Guru, cũng là vị Thầy Tâm Linh, rất quan trọng cho người tu tập. Không có vị Thầy Guru, người tu tập khó quán tưởng và nhập vào các cảnh giới tu tập tâm linh cao.

Trong buổi lễ Khởi Phát sự gia hộ trường thọ của Đức Bồ Tát White Tara, các Đại Sư giảng giải rằng trong buổi lễ này, quý vị tham dự, cùng chúng sanh pháp giới, đã nhận được vô lượng ánh sáng thanh tịnh từ bi của ngàn Chư Phật mười phương, chiếu rọi và thanh tịnh hoá, tẩy sạch và chữa lành, thân, khẩu, ý hay tâm, của chúng sanh. Do nhờ từ bi lực này chiếu đến đâu, cũng như tuyết rơi đến đó, làm trong sạch, làm mới lại thân tâm của chúng ta, cho nên như là được nhận sự trường thọ vậy. Điều quan trọng hơn nữa là, thân, khẩu, và ý trong sạch này, sẽ không rời xa Chư Phật, Chư Bồ Tát. Cũng có nghĩa là, từ giờ trở đi, khi chúng ta hạ thủ công phu tu tập, chúng ta thường nhận được sự từ bi gia hộ của Chư Phật và Chư Bồ Tát, để giải ác nghiệp, để ngăn chận ác lực, và hoá giải các ác duyên. Thật là không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì. Thế nên, đây là một cơ hội đầy đủ thiện duyên cho chúng ta phát Đại Nguyện, đi con đường của Bồ Tát, làm công việc của Bồ Tát. Công việc đó là, thường mang lợi lạc an vui đến mọi loài chúng sanh, thường nguyện cho tất cả chúng sanh sớm rời xa cảnh khổ sanh tử luân hồi, và thường cúng dường công đức thanh tịnh cầu cho tất cả pháp giới chúng sanh rốt ráo sẽ thành Phật

Nói tóm lại, ở thời điểm này, chúng ta nên thường cầu nguyện Đức Phật Dược Sư cho căn bệnh khó trị, là tam độc, tham, sân, và si, để tự chữa bệnh, và cầu nguyện chữa bệnh tương tợ cho chúng sanh.

Quý vị Phật tử muốn nghe các bài giảng pháp tương tự, do Chư Tăng Tu Viện Gaden Shartse giảng, xin vân tập về chùa Gaden Shartse Thubten Dargye Ling, địa chỉ 3500 E. Fourth street, Long Beach, CA 90814, có thuyết pháp mỗi Chủ Nhật, từ 10:30 sáng tới 12:00 trưa, có thông dịch tiếng Việt. Số điện thoại: (562) 621-9865, hỏi cô Kimberly.

Lời kết cảm tạ

Phái đoàn Chư Tăng Tây Tạng Tu Viện Gaden Shartse Phukhang chân thành cảm tạ Hoà Thượng Viện Chủ cùng Chư Tăng chùa Bảo Quang đã hoan hỉ chấp thuận cho lễ Kiến Tạo và Giải Huyền Mandala Đức Phật Dược Sư, và cũng ưu ái cảm tạ lòng chân thành hổ trợ, giúp đỡ, và cúng dường, của tất cả quý Phật tử.

Nguyện cúng dường công đức tích tụ đến pháp giới chúng sanh, nguyện chúng sanh luôn được năng lực từ bi của Chư Phật, Chư Bồ Tát chữa lành mọi bệnh tật, và nương vào công đức thanh tịnh, nguyện tất cả pháp giới chúng sanh mãi mãi xa lìa cảnh khổ sinh tử luân hồi, và rốt ráo thành Bậc Giác Ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nguyện tất cả chúng sanh trong mọi cảnh giới, hội đủ duyên lành, nhận được một hạt cát Mandala Đức Phật Dược Sư từ bi vô lượng bất khả tư nghì này, hạt cát này luôn ở trên đảnh của chúng sanh, từ đời này qua nhiều đời khác, để tâm của chúng sanh không bao giờ rời tâm Chư Phật và Chư Bồ Tát, để chúng sanh, luôn được trưởng dưỡng và phát triển Tâm Bồ Đề, để luôn được huân tập Bồ Tát Hạnh, và để rốt ráo viên thành quả Giác Ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Từ Trí Lưu Kim Chi trân trọng ghi lại.